مامورین پلیس و اطلاعات اسرائیل با ترتیب حمله به نهادهای محلی متعلق به فلسطینیان، این سازمان ها را تعطیل کردند

به گزارش سنت نیوز به نقل از ندای سنت، پلیس و اطلاعات اسرائیل، به نهاد یوسف الصدیق اسیر باکیم در شهر ام الفهم، نهاد صداقه الجاریه در شهر ناصر و نهاد زهرا کرمال در هیفه حمله ور شدند.

ندال ابو ضیخ رئیس نهاد یوسف الصدیق اظهار داشت: “مامورین اطلاعات و پلیس اسرائیل مانند همیشه به اجرای سیاست حمله و رعب افکنی ادامه می دهند. این حوادث نشان می دهد که هرگونه فعالیت انسانی و ملی سبب ناخشنودی اسرائیل می شود. آنچه که انجام می دهند، ترور است. نخواهند توانست ما را از یاری به اسرا منصرف کنند.”

اسرائیل قبلا نیز ۱۷ نهاد مدنی فلسطین را به اتهام وابستگی به جنبش اسلامی بسته بود.