به گزارش سنت نیوز، در انتخابات مجلس – پارلمان – شوراهای محلی چه کسانی و با دارا بودن چه شرایطی نامزد شوند؟ رای دهنده حق رای خود را برای یک نامزد با در نظر داشتن چه شرایطی و چگونه استعمال کند؟ انتخابات و رای گیری یک عمل مذهبی می باشد. اما عموم مردم رای دادن […]

به گزارش سنت نیوز، در انتخابات مجلس – پارلمان – شوراهای محلی چه کسانی و با دارا بودن چه شرایطی نامزد شوند؟

رای دهنده حق رای خود را برای یک نامزد با در نظر داشتن چه شرایطی و چگونه استعمال کند؟

انتخابات و رای گیری یک عمل مذهبی می باشد. اما عموم مردم رای دادن را یک عمل شخصی و خصوصی تصور می کنند.

در این نوشته وظایف و احکام شرعی هر دو گروه(نامزد و رای دهنده) را به طور واضح بیان می دارد. امید است که با مطالعه ی آن به وظایف دینی و اجتماعی خویش بیشتر آگاه شوید.

«بسم الله الرحمن الرحیم»

حکم شرعی: نامزد، رای و رای دهنده در انتخابات

امروزه، همزمان با انتخابات مجلس ملی، شورای شهری و روستایی، شوراهای محلی و منطقه ای و دیگر گروه های سیاسی، بازیچه ای به نام جمهوری و دموکراسی را، آغاز می کنند که در آن، از تمام نیرنگهای طاغوتی از قبیل: پول، فریبکاری و زورگویی استفاده برده و به شرافتی ظاهری و موهومی دست می یابند که نتایج جهانسوز آن، همیشه پیش روی ماست.

مردان خردمند، دلسوزان ملک و ملت، به اندازه ی طاقت و قدرت خود، به فکر اصلاح این وضع اسفبار هستند.

برخی از مردم شکست یا پیروزی، در این بازی را یک معامله دنیوی تلقی کرده و عموما به همین نیت تقاضای رای کرده و رای می دهند. اما مسلمانان متدین، روشن ضمیر و باسواد، به این امر نیز توجه داشته باشند که نفع و ضرر و آبادی و بر بادی این بازی، منحصر به دنیا نیست بلکه، در پس پرده ی آن طاعت و معصیت و ثواب و عقاب وجود دارد که اثرات آن در قیامت به صورت طول جهنمی بر گردنها آویخته می شود یا موجب رفع درجات در بهشت و سبب نجات آخرت می شود.

منبع: کتاب انتخابات از دیدگاه شرع، علامه مفتی محمد شفیع عثمانی(ره) و علامه مفتی محمدتقی عثمانی، ترجمه: محمدرضا ساربانی