به نوشته روزنامه حریت، یکی از اعضای حزب ضد مهاجرت و ضد اسلام در هلند موسوم به “حزب آزادی” درخواست کرد تا تمام مساجد در این کشور تعطیل شوند. این درخواست در جریان بحث و مذاکره درخصوص همبستگی میان اقلیت‌های مسلمان و ترکیه در مجلس نمایندگان هلند مطرح شد.

به نوشته روزنامه حریت، یکی از اعضای حزب ضد مهاجرت و ضد اسلام در هلند موسوم به “حزب آزادی” درخواست کرد تا تمام مساجد در این کشور تعطیل شوند. این درخواست در جریان بحث و مذاکره درخصوص همبستگی میان اقلیت‌های مسلمان و ترکیه در مجلس نمایندگان هلند مطرح شد.

این قانونگذار با تاکید بر اینکه هلند بدون وجود مساجد بهتر خواهد بود، گفت: ما می‌خواهیم هلند را از وجود اسلام پاک کنیم. مسلمانان این کشور تهدیدی برای هویت هلندی و فرهنگ ما هستند! سخنان این راستگرای هلندی با مخالفت اعضای احزاب سوسیال دموکرات هلند مواجه شد. معاون حزب کارگر هلند نیز درخواست کرد که این راستگرا سخنانش را پس بگیرد چرا که چنین سخنانی خطرناک است. این بحث در شرایطی مطرح شده است که ترکیه به مقام‌های هلند درباره رویکرد خصمانه و سیاست‌های نژادپرستانه در قبال جامعه ترک‌های مقیم هلند هشدار داده است.