دادگاهی در چین ،۲۲ دعوتگر اسلامی در استان سین کیانگ(ترکستان شرقی) را به اتهام گسترش نفرت به ۵ تا ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

دادگاهی در چین ،۲۲ دعوتگر اسلامی در استان سین کیانگ(ترکستان شرقی) را به اتهام گسترش نفرت به ۵ تا ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

لازم به ذکر است که این حکم در ملاعام در شهر کاشغر قرائت شد.کاشغر همان استانی است که شاهد شدیدترین درگیریهای دینی و قومی است.

انیوارا تویکسون استاندار کاشغر اعلام کرد هدف از قرائت حکم به صورت علنی، اعلام هشدار به دیگر ائمه ی مساجد و برآورده کردن مصالح عمومی کشور است.

براساس گزارشهایی که به دادگاه تحویل داده شده بعضی از این دعوتگران قبلا از شغل خود در مساجد برکنار شده بودند.

لازم به ذکر است که این استان یکی از استانهایی است که شاهد شدیدترین درگیریها بوده است.

۹ میلیون مسلمان از قوم اویغور در این استان زندگی می کنند.

این استان تلاش کرده تا بتواند از چین جدا شده و مستقل شود.

با این حال حکومت مرکزی چین ملیونها چینی از قومیت “هان” را به این استان سرازیر کرده تا بلکه بتواند با بهم زدن توازن جمعیتی کنترل این استان را به دست اقوام هان بسپارد.