احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت: روند حل و فصل مسئله تروریزم، برای ما به مثابه دارویی تاریخی و شفابخش است.

داوود اوغلو دیشب در خلال گفتگو با یک تلویزیون خصوصی، میهمان روزنامه نگاران شرق و جنوب شرقی ترکیه شد.

۵۵۶۵۴۷۶۷۷۵davutoluzelkanalakonuk

وی در این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: روند حل و فصل مسئله تروریزم، برای ما به مثابه دارویی تاریخی و شفابخش است. این روند یک تصمیم مبتنی بر زمانبندی ویژه ای نیست. اگر کسی بخواهد به ملت ما زهر بنوشاند، ما ان زهر را تصفیه می کنیم و به نوشیدن داروهای شفابخش ادامه می دهیم.

داوود اوغلو در این برنامه تلویزیونی سخنان مهمی در رابطه با روند حل و فصل مسئله تروریزم در ترکیه بیان داشت.

وی ضمن تاکید بر “تاریخوندی” و “شهروندی” افزود: روند حل و فصل مسئله تروریزم، برای ما به مثابه دارویی تاریخی و شفابخش است.

نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه برخیهای مایل به شکست این روند هستند تصریح کرد: انشاءالله همه با هم این دام را ویران خواهیم کرد.

داووداوغلو در جواب به سئوال “چگونگی حق شهروندان در برگزاری تظاهراتهای اعتراض امیز” اظهار داشت: تمامی ان قوانینی که در اروپا و در درنیا در این خصوص وجود دارد به مورد اجرا گذاشته خواهد و حقوق هیچ کسی و گروهی نادیده گرفته نخواهد شد.