رئیس شورای شهر ایرانشهر به اتهام هشت فقره جعل مصوبات شورای شهر و هشت فقره استفاده از سند مجعول و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد

به گزارش سنت نیوز، رئیس شورای شهر ایرانشهر به اتهام هشت فقره جعل مصوبات شورای شهر و هشت فقره استفاده از سند مجعول و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

متهم با قرار تامین مناسب در اختیار اداره اطلاعات قرار دارد. یکی از مصوبات جعلی این متهم تغییر نام خیابان شهید سجادی به محمودزهی بوده که شخص مزبور در قید حیات است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.