بیش از ٣٠ درصد از نیروهای کرد که در کوبانی علیه داعش می‌جنگند را زنان تشکیل می‌دهند که میانگین سنی آن‌ها بین ١٨ تا ٣٠ سال است، که همراه مردان بیش از یک ماه است در مقابل حملات داعش از کوبانی دفاع می‌کنند.

به گزارش سنت نیوز؛ بیش از ٣٠ درصد از نیروهای کرد که در کوبانی علیه داعش می‌جنگند را زنان تشکیل می‌دهند که میانگین سنی آن‌ها بین ١٨ تا ٣٠ سال است، که همراه مردان بیش از یک ماه است در مقابل حملات داعش از کوبانی دفاع می‌کنند.

کوبانی

کوبانی

TURKEY-SYRIA-KURDS-REFUGEES zanan kobani (1) zanan kobani (2) zanan kobani (3) zanan kobani (4) zanan kobani (5) zanan kobani (6) zanan kobani (7) zanan kobani (8) zanan kobani (9) zanan kobani (10) zanan kobani (11) zanan kobani (12) zanan kobani (13) zanan kobani (14) zanan kobani (15) zanan kobani (16) zanan kobani (17) zanan kobani (18) zanan kobani (19) zanan kobani (20) zanan kobani (21) zanan kobani (22) zanan kobani (23) zanan kobani (24) zanan kobani (25) zanan kobani (26) zanan kobani (27) zanan kobani (28) zanan kobani (29) zanan kobani (30) zanan kobani (31) zanan kobani (32) zanan kobani (33) zanan kobani (34) zanan kobani (35) zanan kobani (36) zanan kobani (38) zanan kobani (39) zanan kobani (40) zanan kobani (41) zanan kobani (42) zanan kobani (43)