مدیر توسعه و بهره‌وری صندوق توسعه کشاورزی کشور گفت: نخستین صندوق منطقه‌ای حمایت از بخش کشاورزی با سرمایه اولیه ۶۰میلیارد ریال با مشارکت پنج شهرستان زابل، هیرمند، نیمروز، هامون و زهک به مرکزیت زابل تشکیل خواهد شد.

به گزارش سنت نیوز؛ هوشنگ محمدی روز شنبه در نشست  هماهنگی تشکیل این صندوق در زابل با اشاره به میزان ارزش۲ هزار و ۶۰۰ میلیار تومانی تولیدات کشاورزی منطقه سیستان اظهار داشت: هدف از تاسیس این صندوق که با تجمیع منابع تولیدکنندگان و مشارکت دولت است تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مقرر است هیات اجرایی منطقه‌ای حمایت از بخش کشاورزی تا یک ماه آینده تشکیل شود.
مدیر توسعه و بهره‌وری صندوق توسعه کشاورزی کشور بیان کرد: این صندوق در قالب ماده ۱۲قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و به صورت شرکت سهامی خاص به میزان ۴۹درصد مشارکت دولت و ۵۱درصد مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی تشکیل می‌شود.