عیدگاه جدید زاهدان به روایت تصویر

۶۳ ۷۳ (۱) ۱۰۳ (۱) ۳۳ ۴۲ ۵۳ (۱)