کاربران فیسبوک هنگام نوشتن کلمه ”استغفر الله العظیم”غافلگیر شدند، چرا که با بسته شدن حساب کاربری و پیام هشدار از طرف فیسبوک مواجه می شوند.

به گزارش سنت نیوز به نقل از السبیل، کاربران فیسبوک هنگام نوشتن کلمه ”استغفر الله العظیم”غافلگیر شدند، چرا که با بسته شدن حساب کاربری و پیام هشدار از طرف فیسبوک مواجه می شوند.

anvar-fa-s-155
در پیام هشدار فیس بوک آمده: افراد زیادی این جمله را منتشر نموده اند، شبکه فیسبوک دریافته که ممکن است با نوشتن این جمله اشخاصی به حساب کاربری شما نفوذ نمایند، لذا فیسبوک کاربرانش را از نوشتن این واژه برحذر می دارد!
به هنگام نوشتن این کلمه، شبکه فیسبوک از کاربر می خواهد تا به سیاست عمومی این شبکه پایبند باشد.