سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: پاسخگویی بر مدار قانون و حقوق شهروندی سرلوحه کار همه دستگاه های متولی در حوزه فاقدین شناسنامه قرار گیرد.

به گزارش سنت نیوز، محمدهادی مرعشی در کمیسیون مشکوک التابعین استان، افزود: حوزه فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین بسیار مهم است و لازم است در چارچوب قانون و رعایت حقوق شهروندی دستگاههای متولی همکاری و هم افزایی لازم را داشته باشند .

مرعشی گفت: بایستی با ارائه راهکارهای صحیح برای برون رفت از مشکلات گام برداریم و توجه داشته باشیم که با توجه به حساسیت های استان، شرایط خاص و وجود غاصبین شناسنامه نباید دقت را فدای سرعت کرد .

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این کمیسیون اقدامات موثری برای برون رفت از مشکلات انجام شده و برگزاری منظم جلسات نیز موید همین موضوع است .

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان نیز در این جلسه بیان داشت:نتایج حاصله از جلسات کمیسیون فاقدین هر چند به کندی اما امیدوارکننده پیش می رود .

کوثری گفت: آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که بتوانیم همه با هم به صورت هماهنگ عمل کنیم .

وی افزود: متاسفانه در گذشته رویه های غیر اصولی در رسیدگی به پرونده ها گذاشته شده و امروز  همین روندها به نوعی باعث شده تا تعیین تکلیف افراد محق از مسیر قاعده مند خود خارج شده و باعث کندی در تعیین تکلیف پرونده آنها شود .