به گزارش سنت نیوز، دادگستری استان سیستان و بلوچستان: پرونده در دادسرا قرار دارد و مراحل تحقیقاتی را طی می‌کند. شاکی جدیدی به این پرونده اضافه نشده پزشکی قانونی نمی‌تواند بحث تجاوز را تایید یا رد کند بلکه این موضوع در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً هم دادگاه آن را تایید یا رد […]


به گزارش سنت نیوز، دادگستری استان سیستان و بلوچستان: پرونده در دادسرا قرار دارد و مراحل تحقیقاتی را طی می‌کند. شاکی جدیدی به این پرونده اضافه نشده
پزشکی قانونی نمی‌تواند بحث تجاوز را تایید یا رد کند بلکه این موضوع در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً هم دادگاه آن را تایید یا رد می‌کند