اگر اناشید اردو زبان رو دنبال کرده باشید، حتما نام اویس رضا قادری به گوش تان خورده است. در این مطلب قصد دارم چند تا از اناشید ایشان را تقدیم تان نمایم. خب، همانطوری که فهمیدید، اناشید به زبان اردو و صوتی هستند.

به گزارش سنت نیوز،

اگر اناشید اردو زبان رو دنبال کرده باشید، حتما نام اویس رضا قادری به گوش تان خورده است. در این مطلب قصد دارم چند تا از اناشید ایشان را تقدیم تان نمایم. خب، همانطوری که فهمیدید، اناشید به زبان اردو و صوتی هستند.

آئی آقا

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۷٫۸۶ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

إلا الله

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۷٫۹۸ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

نعت سرور

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۴٫۸۶ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

زینت خلد

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۵٫۵۰ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

میری آقا جومو

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۹٫۴۷ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

کالی زلفان

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۷٫۸۶ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

النبی صلوا علیه

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۱۶٫۴۷ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود

الله حی

اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Storage Www حجم فایل | فرمت: ۶٫۶۵ مگابایت   ||   MP3
اویس رضا قادری اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Download2 لینک های دانلود: لینک مستقیم
اویس رضا قادری گلچین اناشید «اویس رضا قادری» - اردو Manba Www منبع: اسلامی دانلود