دستفروش Archives - سنت نیوز
دستفروشان معابر بیمارستان رازی سراوان در بازارچه محلی ساماندهی شدند 09 نوامبر 2019

دستفروشان معابر بیمارستان رازی سراوان در بازارچه محلی ساماندهی شدند

شهردار سراوان گفت: سیاست های موجود در حوزه اشتغالزایی، رفع بیکاری و دیگر اختلالات اقتصادی، منجر به روی آوردن طیفی از شهروندان نیازمند به سمت مشاغل کاذب شده؛ درهمین راستا شهرداری سراوان با ایجاد بازارچه های محلی در نقاط مختلف شهر اقدام به سامان دهی دست فروشان سیار می کند.